Posts Tagged ‘ธนาคารกรุงศรีอยุธยา’

สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วยให้ท่านได้มีเงินสดหมุนเวียน กรณีที่ขาดเงินลงทุน หรือธุรกิจของท่านขาดสภาพคล่องทางการเงิน

สินเชื่อกรุงศรีSMEระยะสั้น

สินเชื่อกรุงศรีSMEระยะสั้น

  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจำนวนที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยใช้บริการผ่านเช็ค
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 120 วัน สามารถเลือกกู้ได้ทั้งในรูปของเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์