Archive for the ‘สินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสิน’ Category

สินเชื่อเช่าซื้อสินค้าธนาคารออมสิน

สินเชื่อเช่าซื้อสินค้าธนาคารออมสิน

สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า

สินเชื่อแพลนนี้สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา(สัญชาติไทย อายุ 20-60ปี) และนิติบุคคล (จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการมีกำไรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)

เอกสารที่ต้องใช้กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอเช่าซื้อ
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
4, หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Slip เงินเดือนฉบับล่าสุด
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้กรณีเป็นนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือบริคน์สนธิ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
3. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
4. สำเนางบการเงินที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 2 ปี
5. หนังสือมอบอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ถือหุ้น หรือผู้จัดการที่นิติบุคคลมอบอำนาจให้กระทำการแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs


ข้อดีของสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

 • เป็นสินเชื่อที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

บริการเงินกู้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน(สินเชื่อบ้านออมสิน)

สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน


บริการเงินกู้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน(สินเชื่อบ้านออมสิน) เป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขง่ายๆไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีบ้าน ต้องการไถ่ถอนจำนอง ต้องการซื้อที่ดิน หรือต้องการต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน :

 • จะมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีอาชีพการงานและรายได้ที่แน่นอน

วงเงินกู้ :

 • ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ หรือไม่เกิน 70% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ กรณีซื้อห้องชุด
 • ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

ระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ :

 • ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุกับผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • หลักประกันเงินกู้ :

  • ที่ดิน , ที่ดินและอาคาร , ห้องชุด

  เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้เงิน :

  • สำเนาบัตรประจำตัว , สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของผู้สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

  เอกสารแสดงรายได้กรณีที่เป็นข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

  • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส
  • สลิปเงินเดือน , ใบเสียภาษีเงินได้
  • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)
  • กรณีมีรายได้จากแหล่งอื่นๆอีก ต้องแนบหลักฐานมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วย

  เอกสารแสดงรายได้กรณีที่ประกอบอาชีพส่วนตัว :

  • สำเนาทะเบียนการค้า , สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • รายการเดินบัญชี บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
  • งบการเงิน
  • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

  เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน :

  • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
  • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย , ใบเสร็จรับเงินดาวน์
  • ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

  กรณีต้องการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน :

  • แบบแปลนหรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร , ใบประเมินราคารายการซ่อมแซม
  • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
  • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
  • ใบให้เลขหมายประจำบ้าน หรือห้องชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่จะซื้อหรือต่อเติม

  กรณีไถ่ถอนจำนอง :

  • สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองพร้อมสัญญาต่อท้าย
  • หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ
  • ใบเสร็จรับเงินแสดงการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอไถ่ถอนจำนอง

  ที่มา www.gsb.or.th/loan/business/domestic.php

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์