สินเชื่อเงินกู้เพื่อการพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินกู้เพื่อการพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินกู้เพื่อการพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินกู้เพื่อการพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีเงินทุนไปหมุนเวียน หรือลงทุนเพิ่มได้ เช่น ซื้อสิ่งปลูกสร้าง ซื้อเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น โดยสามารถกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ได้อย่างแน่นอน (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของธนาคารกสิกรในขณะนั้นๆ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อการพาณิชย์

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
  • รายงานประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอใช้สินเชื่อและเปิดบัญชีกับธนาคาร
  • สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจำ
  • ภาพถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมสารบัญจดทะเบียน
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเงินกู้

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมกรือต้องการขอกู้เงิน กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-8888822

  

facebook comments:

เทคนิคขอกู้เงินของผู้ที่ทำอาชีพอิสระ
รวบรวมสินเชื่อเงินสดที่น่าสนใจ
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์