สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นสินเชื่อที่สามารถเลือกเช่าซื้อรถยนต์ได้ทั้ง รถใหม่ป้ายแดง และรถมือสอง โดยมีข้อดีคือคุณสามารถเลือกโปรแกรมวางเงินดาวน์และระยะเวลาผ่อนชำระ ตามความเหมาะของสถานภาพทางการเงินได้

วงเงินสินเชื่อเงินกู้ (ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-72 เดือน)

 • กรณีที่เป็นรถยนต์หรือรถกระบะ 80 เปอร์เซ็นต์
 • กรณีที่เป็นรถบรรทุก 75 เปอร์เซ็นต์


สินเชื่อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน


เอกสารที่ต้องใช้และคุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคินกรณีเป็นพนักงานประจำ

 • ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้จะต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
 • ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ต้องมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และในกรณีอาชีพอิสระจะต้องทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้จะต้องมีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
 • บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด หรือสำเนาเสียภาษีเงินได้
 • สำเนาสมุดคู่ฝากหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1 ท่าน

เอกสารที่ต้องใช้และคุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคินกรณีเป็นห้างร้านหรือบริษัท

 • ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย
 • ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้จะต้องมีภูมิลำเนา อันได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง ซึ่งต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯหรือ
 • บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • บัญชีย้อนหลังของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1 ท่าน

ท่านสามารถลองคำนวนค่างวดที่ต้องผ่อนรถยนต์ต่อเดือนได้ที่ลิงค์ โปรแกรมคำนวนเงินกู้ และท่านสามารถขอสินเชื่อเงินกู้รถยนต์ได้ทันทีที่ลิงค์ ขอสินเชื่อออนไลน์

กรณีที่ท่านต้องการสอบรายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้รถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6803333 หรือที่สำนักงานสาขาธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ

facebook comments:

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
สินเชื่อและเงินกู้
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์