สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs


ข้อดีของสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน

 • เป็นสินเชื่อที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ


เอกสารที่ต้องใช้ในขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • หนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ หรือแบบคำขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบแทนบัตรประชาชนของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้กู้เงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ ทำการแทนนิติบุคคล

หลักประกันเงินกู้

 • เงินฝากธนาคารออมสิน หรือสลากออมสิน
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • หนังสือค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • หลักประกันอื่น ตามเกณฑ์ของธนาคาร

เอกสารเกี่ยวกับกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์)
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4)
 • รายละเอียดความเป็นมาของกิจการ
 • รายละเอียดของโครงการและแผนธุรกิจ

เอกสารด้านการเงิน

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (งบกำไรขาดทุน และงบดุล)
 • สัญญาเงินกู้ / สัญญาจำนอง บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนอง สถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้ / Statement สถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น

เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก.
 • แผนที่ตั้งหลักประกัน

เอกสารที่ต้องใช้กรณีกู้เงินซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซมขยายอาคาร

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลนอาคาร และรายงานประกอบ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมเซื่อมแซมอาคาร

เอกสารที่ต้องใช้กรณีกรณีกู้เงินขอซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์

 • รายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์ พร้อมราคาเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ประกอบการกู้เงิน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทบทวนการใช้วงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร
 • อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อตามประกาศธนาคาร

ที่มา http://www.gsb.or.th/products/business/loan/business/sme.php

  

facebook comments:

รวบรวมเบอร์โทร์และเว็บไซต์ของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้าน
สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ของ ธกส
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์