บริการเงินกู้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน(สินเชื่อบ้านออมสิน)

สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน


บริการเงินกู้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน(สินเชื่อบ้านออมสิน) เป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขง่ายๆไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีบ้าน ต้องการไถ่ถอนจำนอง ต้องการซื้อที่ดิน หรือต้องการต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน :

 • จะมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีอาชีพการงานและรายได้ที่แน่นอน

วงเงินกู้ :

 • ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ หรือไม่เกิน 70% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ กรณีซื้อห้องชุด
 • ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

ระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ :

 • ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุกับผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • หลักประกันเงินกู้ :

  • ที่ดิน , ที่ดินและอาคาร , ห้องชุด

  เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้เงิน :

  • สำเนาบัตรประจำตัว , สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของผู้สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

  เอกสารแสดงรายได้กรณีที่เป็นข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

  • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส
  • สลิปเงินเดือน , ใบเสียภาษีเงินได้
  • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)
  • กรณีมีรายได้จากแหล่งอื่นๆอีก ต้องแนบหลักฐานมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วย

  เอกสารแสดงรายได้กรณีที่ประกอบอาชีพส่วนตัว :

  • สำเนาทะเบียนการค้า , สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • รายการเดินบัญชี บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
  • งบการเงิน
  • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

  เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน :

  • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
  • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย , ใบเสร็จรับเงินดาวน์
  • ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

  กรณีต้องการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน :

  • แบบแปลนหรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร , ใบประเมินราคารายการซ่อมแซม
  • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
  • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
  • ใบให้เลขหมายประจำบ้าน หรือห้องชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่จะซื้อหรือต่อเติม

  กรณีไถ่ถอนจำนอง :

  • สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองพร้อมสัญญาต่อท้าย
  • หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ
  • ใบเสร็จรับเงินแสดงการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอไถ่ถอนจำนอง

  ที่มา www.gsb.or.th/loan/business/domestic.php

facebook comments:

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีข้อเสียของเงินกู้นอกระบบ
กู้เงินซื้อบ้านดีไหม
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์