สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส เป็นสินเชื่อที่คุณสามารถกู้เงินไปทำอะไรก็ได้ตามความต้องการ เพียงคุณใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส


ข้อดีของสินเชื่อเอเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

 • สามารถนำทั้งบ้าน และคอนโดมาค้ำประกันได้
 • ถ้าหากอยู่ระหว่างการผ่อนชำระเงินกู้ กับสถาบันการเงินอื่น ก็สามารถนำมาพิจารณาได้
 • อนุมัติวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน และอนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 – 10,000,000 บาท
 • สามารถเลือกประเภทของวงเงินกู้ได้ถึง 3 ทางเลือก คือ
  1. ประเภทผ่อนชำระทุกเดือ
  2. ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
  3. ประเภทวงเงินแบบผสม(Combination)


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

 • บุคคลธรรมดา ถือสัญชาติไทย
 • อัตราเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป และต้องมีอายุการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป และอายุรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน
  1. ไม่เกิน 60 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป
  2. ไม่เกิน 65 ปี สำหรับเจ้าของกิจการและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

 • บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) , บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินทุกหน้า , หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) , ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างและ คำขอเลข ที่บ้าน (กรณียื่นขอปลูกสร้างเอง) ,กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน , สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง)
 • กรณีเป็นพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนล่าสุด , หนังสือรับรองเงินเดือน , บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ , หนังสือบริคณห์สนธิ

สอบถามรายละเอียดสินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส เพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร UOB ทุกสาขา หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6202020

ที่มา http://www.uob.co.th/personal/housing-loan-mortgage_th.htm

facebook comments:

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน
แหล่งเงินกู้หลังน้ำท่วม
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน ขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อทิสโก้ สินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเคหะ สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสิน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อิออน เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เงินสด เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์ ไม่มีเงินเดือน
Count per Day
 • 39040ผู้เข้าชมทั้งหมด:
 • 326ผู้เข้าชมวันนี้:
 • 389ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: