สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วยให้ท่านได้มีเงินสดหมุนเวียน กรณีที่ขาดเงินลงทุน หรือธุรกิจของท่านขาดสภาพคล่องทางการเงิน

สินเชื่อกรุงศรีSMEระยะสั้น

สินเชื่อกรุงศรีSMEระยะสั้น

  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจำนวนที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยใช้บริการผ่านเช็ค
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 120 วัน สามารถเลือกกู้ได้ทั้งในรูปของเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้


สำหรับสินเชื่อกรุงศรี SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ท่านสามารถกูเงินได้สูงสุดถึง 200 ล้านบาท (ธนาคารกรุงศรีจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ) โดยสามารถใช้หลักประกันได้หลัรูปแบบ เช่น ที่ดิน , อาคาร , สิ่งปลูกสร้าง , เงินฝาก , พันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงศรี SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอิง MRR, MLR, MOR หรือดอกเบี้ยเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในกลุ่มเดียวกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีอายุระหว่าง 20 ? 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
  • มีผลการทำธุรกิจและประวัติทางการเงินที่ดี
  • ต้องยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2082900 , 1572

facebook comments:

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเงินกู้ผ่อนนาน15ปี วงเงิน1.5เท่า
สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและเอก ธนาคารธนชาต
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์